بدان قیامت (قسمت اوّل)

حسناتی (برای آن شخص نیکوکار) باقی نمی ماند (روی همین اصل) از گناهان دیگران برداشته می شود و بر اعمال (شخص نیکوکار) نهاده می شود و این کار را ادامه می دهند تا وقتی که آن شخص (به دلیل نداشتن حسنات و وجود گناهان زیاد) وارد آتش دوزخ می شود. (میزان الحکمة، ج 7، ص 3364 به نقل از النهایة، ج 2، ص 55)

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: هشت تن هستند که در روز قیامت،دشمن ترین افراد نزد خداوند می باشند: 1.سقّارون و آنها دروغگویان هستند، 2.خَیَالون و آنها متکبران هستند، 3.کسانی که کینه برادرانشان را در سینه نگه می دارند و چون آنها را ببینند (به دروغ) برای آنها قسم می خورند (که دوستشان دارند)، 4.کسانی که چون به سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند درنگ نموده و کُندی نمایند و چون بسوی شیطان و برنامه هایش خوانده شوند، بشتابند، 5.کسانی که هر وقت طمع دنیا بر آنها عرضه شود اگر چه بدان حقی نداشته باشند ولی با قسم های خود، آن را برای خویش حلال می کنند، 6.کسانی که راه می روند جهت سخن چینی (در میان مردم)، 7.کسانی که در میان دوستان تفرقه میاندازند، 8.و کسانی که برای بی گناهان لغزش و عیب می تراشند، و آنها کسانی هستند که خداوند رحمان و عزّوجلّ آنها را پلید می شمارد. (کنزالعمال، ج 16، ص 92، حدیث 44044 و تاریخ دمشق، ج 7، ص 86)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 6 بازدید