به چه علت در وضو فقط جوارح چهارگانه را جزء وضو می دانیم؟

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: هنگامی که شیطان آدم را وسوسه کرد و او را به درخت منهی نزدیک کرد و آن حضرت به درخت نگریست آبرو و رونق و حلاء صورتش رفت، سپس ایستاد و به طرف درخت حرکت کرد و این اولین گامی بود که در عالم وجود به طرف خطاء و لغزش برداشته شد، پس از آن با دستش از درخت میوه تناول کرد، سپس زینت و پوشش از جسد و اندامش ریخت، آدم دست بر سر نهاد و گریست و زمانی که حق تعالی توبه آدم را پذیرفت بر او و فرزندانش واجب کرد که این جوارح و اعضاء چهارگانه را وضو دهدند و شرحش چنین است:

چون به درخت نگریست به او اصرار کرد صورتش را بشوید و چون با دستها از درخت تناول نمود، او را مأمور ساخت که آنها را تا آرنج بشوید و به خاطر آن که دست یر سر نهاد مسح سر را بر او واجب نمود و بالاخره چون با پاها به طرف لغزش و خطا گام برداشت مسح قدمین را بر او لازم نمود. (علل الشرایع)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 8 بازدید