چرا تارک الصلاة کافر است؟

امام صادق علیه السّلام فرمایند: زانی و اشباه او عمل را به خاطر شهوت انجام می دهند چون شهوت بر او غلبه می کند ولی تارک الصلاة به خاط استخفاف به نماز، نماز را ترک می کند، چون زانی به خاطر لذت این کار را انجام می دهد ولی تارک الصلاة قصدش لذت نیست بلکه استخفاف است و هر گاه استخفاف آمد کفر می آید. چون تارک الصلاة خودش را بنده خدا نمی داند، اگر بنده خود را بنده خدا می دانست نماز می خواند و سر به خاک می گذاشت. (مظالم، ص 123)

 شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات


 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
ظهور عشق

الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی یکــتایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بی همـــتایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و قـیـــوم وتـــــوانـایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بــــرهمـــه چیـــــز دانـــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و در همه حـــــال بیــنــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی از عــیــب مـصفــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی از شـــریـــک مـبــرایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی اهـــل هــــردوایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی جـــان داروی دلهـــــــــــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی مســـند نشیـــن استغنـــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی به تـــو زیــب