فرمانروایان شایسته (قسمت چهارم)

عفو و گذشت هست و (اگر) در پاداش (دادن به شخص نیکوکار) شتاب شود باعث اطاعت و فرمانبری مردم خواهد شد، و صبر و تأمل نمودن (در کارها) موجب باز شدن فکر و حصول عاقبتی پسندیده و آشکار شدن نظر درست است. (شرح ابن ابی الحدید، ج 20، ص 269)                             

امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: برترین فرمانروایان و پادشاهان کسی است که سه خصلت داشته باشد: 1-مهربانی، 2-بخشندگی، 3-عدالت. (مستدرک سفینة، ج 9، ص 442، بحار، ج 78، ص 232 و تحف العقول، ص 510)

امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: هیچ شهری از سه گروه بی نیاز نیست، و برای تنظیم دنیا و آخرت خود باید از آنان یاری بخواهند و اگر آنان را نداشته باشند مردمی پست و بی مقدار خواهند بود: 1-فقیهی که عالم و با تقوی باشد، 2-فرمانروائی که نیکوکار و مورد طاعت باشد، 3-و طبیب و دکتری که متخصص و مورد اطمینان باشد. (اعیان الشیعة، ج 1، ص 670، مستدرک سفینة، ج 6، ص 499، شرح احقاق الحق، ج 28، ص 389، بحار، ج 78، ص 235 و تحف العقول، ص 514)

امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: فرمانروایان (عدالت گستر و خیرخواه) بر دستیاران و رعایای خود سه حق دارند: 1-اطاعت، 2-خیرخواهی در غیاب و حضور، 3-و دعا برای پیروزی و اصلاح حال آنها. (بحار، ج 78، ص 23، مستدرک سفینة، ج 9، ص 442، تحف العقول، ص 510)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 7 بازدید