فرمانروایان ناشایسته (قسمت اول)

خواص امّت من چهار دسته هستند: 1-فرمانروایان، 2-علماء، 3-عبادت کنندگان، 4-و تاجران، گفته شد چگونه این امر محقق می شود، فرمودند: فرمانروایان نگهبان ملّت هستند. پس اگر نگهبان خودش گرگ باشد پس چه کسی گوسفندان را می چراند؟ و علما طبیب و پزشک مردم هستند پس هنگامی که طبیب خودش مریض باشد پس چه کسی بیماران را مداوا کند؟ و عابدان دلیل و راهنمای (عملی) مردم هستند، پس اگر راهنما خودش گمراه باشد پس چه کسی رهروان را هدایت کند، و تاجران امین و مورد اعتماد خدا در میان مردم هستند پس اگر امین خیانت کند به چه کسی می توان اعتماد کرد؟ (،تاریخ ابن عساکر، ج 23، ص 140 و مواعظ العددیه، ص 214)

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: دو طبقه از امت من هستند که اگر آنها اصلاح شدند، همه اصلاح می شوند، و اگر آنها فاسد شدند همه فاسد می شوند گفته شد آنها کدامند ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؟ حضرت فرمودند: فقها و زمامداران. (خصال، ج 1، ص 37، تحف العقول، ص 86 و روضة الواعظین، ج 1، ص 6)

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: خداوند با سه گروه در روز قیامت سخن نمی گوید، و آنان را پاک نمی کند و به آنان نگاه نمی کند و آنان را عذابی دردناک  باشد: 1-پیرمرد زنا کار، 2-فرمانروای دروغگو، 3-و گدای متکبّر. (ریاض الصالحین، ص 286، دعائم الاسلام، ج 2، ص 448، وسائل الشیعه، ج 20، ص 311 و آثارالصادقین، ج 2، ص 208)

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: در آینده اُمرا و فرمانروایانی خواهند بود که کارها و رسیدگی امور چنان مشغولشان می کند که نماز را از اول وقت آن به تأخیر می اندازد، پس شما (چنین نباشد و) نماز را در وقت مقرّر آن بخوانید. (صحیح مسلم، ج 2، ص 120، سنن دارمی، ج 1، ص 279، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 398، حدیث 1257 و  مسند احمد، ج 6، ص 7)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 8 بازدید