حسد مایه ضرر دنیوى حاسد است نه محسود

حسد کسى مطلقا ضرر دنیوى به کسى نمى ‏رساند و گناهى بر محسود نیست تا ضرر اخروى به او عاید شود، بلکه از حسد حاسدین، نفع اخروى به او مى‏ رسد، خصوصاً اگرحسد او را بر این بدارد که غیبت او را کند یا بهتان بر او زند، و سخنان  ناحق در حق اوگوید، و بدی هاى او را ذکر کند، و به این واسطه حسنات و طاعات خود را از دیوان عمل ‏خود به دفتر اعمال او نقل کند، و وزر و گناه او را در نامه عمل خود ثبت کند. پس‏ مفلس و تهیدست‏ به بازار قیامت داخل شود، همچنان که در دنیا همیشه محزون و غمناک بود. بلکه اگر به دیده تحقیق بنگرى هر لحظه نفع دنیوى حسود به محسود نیز مى‏ رسد، زیرا که: بالاترین مطالب مردم، بدى حال دشمنان و اندوه و تالم ایشان است.

و حسود مسکین، هر دم به واسطه حسد به انواع الم قرین است. پس حسد، آدمى را به کام دل دشمنان مى‏ کند و مراد ایشان را بر مى ‏آورد .پس هر حسودى فى الحقیقه ‏دشمن خود و دوست دشمنان است و چنان که کسى در آنچه مذکور شد تأمل نماید و دشمن خود نباشد، البته سعى در ازاله صفت ‏حسد از خود مى ‏نماید.

و امّا عمل نافع از براى شفاى مرض حسد آن است که: بر آثار و لوازم خیر خواهى‏ آن شخص، که حسد بر او دارى مواظبت نمائى، و مصمم گردى که خود را بر خلاف ‏مقتضاى حسد بدارى. پس چون از راه حسد تکبّر بر آن شخص بطلبى، تواضع از براى ‏او کنى و اگر غیبت و بدگویى او را طالب باشى، خواهى نخواهى در مجامع و محافل‏ زبان را به مدح و ثناى او بگشایى و اگر از دیدن او تو را ضلالت ‏حاصل شود و نفس شوم، تو را بر عبوس و ترش رویى و درشت گویى به او امر کند، خود را به خوش کلامى و شگفته ‏رویى با او بدارى و اگر حسد، تو را از انعام و احسان با او منع کند، عطا و بذل را نسبت‏ به او زیاد کنى و چون بر این اعمال مداومت نمایى ملکه تو مى ‏گردد و ماده ‏حسد از تو قطع مى ‏شود.

علاوه بر این، چون محسود تو را چنین یافت، دل او با تو صاف و پاک مى‏ شود ومحبت تو در دل او جاى گیر مى ‏شود و آثار محبت او در خارج ظهور مى ‏کند و چون ‏تو او را چنین یافتى به دل، او را دوست مى‏ گردى و شایبه حسد بالمره مرتفع مى‏ گردد و آنچه مذکور شد معالجه کلیه صفت‏ حسد است و از براى هر نوعى از آن، علاج ‏مخصوصى هست که آن قطع سبب آن است، از: حبّ ریاست و کبر و حرص و خباثت ‏نفس و غیر اینها.

منبع: معراج السعادة، ملا احمد نراقى.

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 42 بازدید